กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสาลินี ศรีสง่า
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอรชพร กันภัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางเฉลิมลาภ นิจการ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอับดุลลาตีฟ บินน์คมสัน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก
ครู

นางสาวสรัญญา มานะจิต
ครู

นางสาวนภัสวรรณ ชื่นมณี
ครู

นางสาววิภาดา ไหวพริบ
ครู

นางสาวเสาวนีย์ ศรีพงศ์วรกุล
ครู

นางสาวจีรนันท์ ยุ่นประยงค์
ครูผู้ช่วย

นายมีนา จันทรัตนะ
ครูผู้ช่วย

นายสุวรรณ์ มากทอง
ครูอัตราจ้าง

Miss. Lin mai wei
ครูต่างชาติ

Miss. Wang Ting
ครูต่างชาติ

Mrs. Hou Sayang
ครูต่างชาติ

Mr. Ekwelle Marcel
ครูต่างชาติ

Mr. Mart A. Beloso
ครูต่างชาติ

Miss Anna Clarissa Mozo De Ramos
ครูต่างชาติ