กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสาลินี ศรีสง่า
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายชาญชัย วงศ์หาญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางอรชพร กันภัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางเฉลิมลาภ นิจการ
ครู คศ.1

นายอับดุลลาตีฟ บินน์คมสัน
ครู คศ.1

นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก
ครู คศ.1

นางสาวนภัสวรรณ ชื่นมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาดา ไหวพริบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวนีย์ ศรีพงศ์วรกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรนันท์ ยุ่นประยงค์
ครูผู้ช่วย