กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเขมรินทร์ โตแปลก
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางภาภัส เครือเอี่ยม
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤติยา แม้นเหมือน
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวณัชญภัค พูลศิริ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาววรรณา เหมโคกน้อย
ครู คศ.1