กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางเขมรินทร์ โตแปลก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวภาภัส เครือเอี่ยม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤติยา แม้นเหมือน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวณัชญภัค พูลศิริ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววรรณา เหมโคกน้อย
ครู

นายฐาปกรณ์ จันทร์สุข
ครูอัตราจ้าง