กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิคม คำภีระ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเดชาวัต แสนโสดา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสมนึก คิดการ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายมนต์ชัย ธนบุรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวณรินทญา แน่นอุดร
ครู

นางสุรภา ยิ้มศิริ
ครู

นางสาวกนกพรรณ แม้นเสถียร
ครู

นายวิทยา จาติกวณิช
ครูอัตราจ้าง