กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิคม คำภีระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเดชาวัต แสนโสดา
ครู คศ.3

นายสมนึก คิดการ
ครู คศ.1

นายมนต์ชัย ธนบุรี
ครู คศ.1

นางสาวณรินทญา แน่นอุดร
ครู คศ.1

นางสุรภา ยิ้มศิริ
ครู คศ.1

นางสาวกนกพรรณ แม้นเสถียร
ครู คศ.1

นายวิทยา พลาดอน
ครูอัตราจ้าง