กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธิติพล เดชะวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาวีร์ ทองมูล
ครู คศ.1

นายจักรกฤษณ์ ราชแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุมาตรา โตม่วง
ครู คศ.1

นายธเนศ บุญยืน
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล คะวินรัมย์
ครูผู้ช่วย

นายศราวุธ สมีนาง
ครูผู้ช่วย