นักการและลูกจ้างประจำ

นายสุดตา แพงทรัพย์
ช่างไม้ ระดับ ช 4

นางไพวรรณ์ นราพันธ์
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3