นักการและลูกจ้างประจำ

นางไพวรรณ์ นราพันธ์
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3