กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเฉลิมพล บุญทองเนียม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภโชค เฮงมี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวศิริลักษณ์ ไทยพงษ์
ครู

นางสาวจันทร์จิรา ทนทาน
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุปรียา เชื้อน่วม
ครูอัตราจ้าง

นายธีรศักดิ์ มะแม้น
ครูอัตราจ้าง