กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเฉลิมพล บุญทองเนียม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศุภโชค เฮงมี
ครู คศ.1

นางสาวศิริลักษณ์ ไทยพงษ์
ครูผู้ช่วย