ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางปพัชญา สังข์น้อย
หัวหน้าผ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาววารุณี กันทะวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวอาภาพร คำมา
ครู คศ.1

นางวนิดา ขานฤทธิ์

นางสาวธัญญสรณ์ มาตย์นอก

นางสุดารัตน์ รัตนปราชญ์

นางกรองใจ เนาวราช

นางสาวปฑิตตา พิมพ์เมือง

นางสาวปิยะวดี ก้อนคำ

นางสาวมัณฑิกา ชื่นสำราญ

นางสาวศิริพร บุญเลื่อน

นายทินกร ตานา

นายกิตติกร โพธิ์ชนิด

นางสาวพนารินทร์ มุ่งมาตร

นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกียรติกร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาริยา ดวงชัย
ครูผู้ช่วย

นายธนากร ชุ้นตระกูล

นางสาวทิชาภา จันทร์หอม