ฝ่ายสนับสนุนการสอน (ประจำการ)

นางปพัชญา สังข์น้อย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (งานแนะแนว)

นางสาววารุณี กันทะวงศ์
ครู (งานแนะแนว)

นางสาวอาภาพร คำมา
ครู (งานห้องสมุด)

นางสาวพนารินทร์ มุ่งมาตร
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ (งานการเงิน)

นางสาววิรัลพัชร จันทร์เกียรติกร
ครู (งานโสตทัศนศึกษา)

นางสาวอาริยา ดวงชัย
ครู (งานห้องสมุด)

นางสาวกมลทิพย์ กุลปัญญา
ครูผู้ช่วย (งานแนะแนว)