คณะผู้บริหาร

นายประชา จันทรสมโภช
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

นางพรทิพย์ พิกุลทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายประชา จันทรสมโภช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายพิสิฐ ชนะการณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสมหมาย จงเจือกลาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป