วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมความถนัดสร้างหลักแห่งอนาคต
 
ประเด็นวิสัยทัศน์และคำนิยามวิสัยทัศน์

ประเด็นวิสัยทัศน์ คำนิยามวิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาที่รัฐกำหนดโดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ
มีความรู้คู่คุณธรรม การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทักษะวิชาการและมีคุณธรรมรู้จักคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงการเป็นคนดีคิดดีและประพฤติดีเป็นคนใฝ่รู้รู้จักตนเองเสียสละเพื่อส่วนรวมมองการไกลไม่ประมาทและมีศีลธรรม
น้อมนำศาสตร์พระราชา การนำแนวคิดปรัชญาคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปฏิบัติและนำไปขยายผลปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ การพัฒนาครูบุคลากรและนักเรียนให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้จัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ส่งเสริมความถนัดสร้างหลักแห่งอนาคต  การจัดการเรียนรู้และหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางอาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนสู่การศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพและสาขาวิชาชีพตามความต้องการและความถนัดในอนาค

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ลูกราชพฤกษ์ คนดีศรีด่านสำโรง
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สถานศึกษาแห่งนี้มุ่งพัฒนาวินัยและคุณธรรม