พนักงานทำความสะอาด

นางรุ่งนภา กุลพิมล

นางจันรี ไชยโชค

นายสัมพรรณ์ มณีนพรัตน์

นางสาวกมลรัตน์ ระสีวงษา

นายสมใจ ปานทอง

นายวสันต์ หมดภัย

นายพรชัย พันธ์พิบูลย์

นายนัฐพล นราพันธ์

นางสาวอ้อมฤทัย แก้วชัยสูน

นายทระนง พันธ์พิบูลย์