กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจตุรวิทย์ ผ่านเมือง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาวดี ปัถวี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ชรา ปริยชาตมงมล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนันท์ จันทร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์
ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ

นางสาวอุบล เพชรสิงห์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายนัทธิ์ธีร์ โสธรจรัสโชติ
ครู

นางสาวสุจิรา ประกอบผล
ครู

นายปิยะพล จิตรวิขาม
ครู

นางสาวยมนา การปลูก
ครู

นายวิทยา หมื่นสอน
ครู

นางสาวมุฑิตา จิตรอำพัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวภิญญาพัชญ์ ปักเคเต
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐวัฒน์ แก้วมณี
ครูอัตราจ้าง