กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายจตุรวิทย์ ผ่านเมือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาวดี ปัถวี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ชรา ปริยชาตมงมล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนันท์ จันทร
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์
ครู คศ.1

นางสาวอุบล เพชรสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ
ครู คศ.1

นายนัทธิ์ธีร์ โสธรจรัสโชติ
ครู คศ.1

นางสาวสุจิรา ประกอบผล
ครู คศ.1

นายปิยะพล จิตรวิขาม
ครู คศ.1

นางสาวยมนา การปลูก
ครู คศ.1

นายวิทยา หมื่นสอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวภิญญาพัชญ์ ปักเคเต
ครูอัตราจ้าง

นายณัฐวัฒน์ แก้วมณี
ครูอัตราจ้าง