กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น
ครู คศ.1

นางสาวเด่นนภา พรมเทศ
ครู คศ.2

นางสาวสุวิษา ยนต์ศิริ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ กันทะมา
ครู คศ.1

นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์
ครู คศ.2

นายประมวล ธรรมนิยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชราภรณ์ ขันติวงศ์