กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวสุวิษา ยนต์ศิริ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ กันทะมา
ครู

นายประมวล ธรรมนิยม
ครู

นางสาวจันทร์ธิดา สมควร
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรสา ตันกายา
ครูผู้ช่วย

นางสาวดวงหทัย รูปหล่อ
ครูอัตราจ้าง