ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 123617
ใบสำคัยรับเงินวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.2 KB 123264
ใบเบิกสวัสดิการพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.62 KB 123441
ใบเบิกเงินสวัสดิการบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 757.53 KB 123620
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.98 KB 123355
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.22 KB 123924
บัญชีรายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.84 KB 123675
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.47 KB 124239
บันทึกข้อความปะหน้าเสนอลงนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.38 KB 124410
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.15 KB 123255
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.3 KB 123312
ขอลากิจ ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 123455
ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.7 KB 123599
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์การสอน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.02 KB 123444
แบบรายงานการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.99 KB 123272
คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
>คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 123408