คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสมจิตต์ เพชรบดี
ประธานกรรมการ

พระพัทยา ภูริปุญโญ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

พระใบฎีกาพรพิทักษ์ ฐิตปุญโญ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสนั่น ชูหลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอำภา เชาวนทรงธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางจำรูญ เพ็ชรรื่น
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประพันธ์ ไชรสูงงาม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพุทชงค์ พุ่มพวง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธงชัย ลิ้มเจริญวาณิชย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนาชัย เพชรบดี
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางณิชมนกานต์ สมจริง
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายยงศักดิ์ แต้กิจพัฒนา
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายเกรียงศักดิ์ เพชรบดี
ผู้แทนศิษย์เก่า

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ผู้แทนครู

นายแมน มั่นคง
กรรมการและเลขานุการ