ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายแมน มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :