พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 พันธกิจ
 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปลูกฝังให้มีคุณลักษณะค่านิยมที่ดี       
 2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการและมีคุณธรรม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งและคนดีใฝ่รู้ยึดมั่นหลักสินละทำนำไปสู่ความเป็นพลโลกที่ดี
 3. ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 4. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำมาจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติเรียนรู้ในชั้นเรียนเชิงบวก
 5. จัดการเรียนรู้และหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาตามความถนัดและพัฒนาทักษะอาชีพในอนาคตโดยประสานความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายสนับสนุนและมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 คุณธรรมนำชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ดิจิตอล
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและแนวทางการดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
 
โครงการตามกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน

โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชาการ
2.โครงการพัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ วิชาการ
3. โครงการการเรียนโอกาสและงานอาชีพ วิชาการ
4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ คิด อ่าน เขียน วิชาการ
 
กลยุทธ์ที่ 2 คุณธรรมนำชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการคนดีศรีวันด่าน วิชาการ/กิจการนักเรียน
2.โครงการชีวิตมีความสุขด้วยคุณธรรม กิจการนักเรียน
3.โครงการกิจกรรมนักเรียนเปลี่ยนชีวิต กิจการนักเรียน
 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เพื่ เข้าสู่ยุคดิจิตอล

โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ วิชาการ
2. โครงการเทคโนโลยีเพื่อการใช้ชีวิตยุ 2021 วิชาการ/บริหารงานบุคคล
3.โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาการ/บริหารทั่วไป
 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสและแนวทางการดำรงค์ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการสร้างโอกาสและงานอาชีพ วิชาการ/บริหารทั่วไป
2.โครงการสนุกมีความสุขในกิจกรรม  วิชาการ/บริหารงานบุคคล
3. โครงการบ้าน วัด โรงเรียน ประสานสัมพันธ์ งบประมาณ/บริหารทั่วไป
 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารแบบมีส่วนร่วม

โครงการ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.โครงการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล วิชาการ/บริหาร งานบุคคล/งบประมาณ/บริหารทั่วไป
2.โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ วิชาการ/บริหารงานบุคคล
 
จุดเน้นโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

 1. ยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 ภายในปี 2565
 2. ยกระดับผลคะแนนทดสอบระดับชาติ (O-Net) สูงขึ้นทุกรายวิชาเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยประเทศร้อยละ 0.1
 3. พัฒนาส่งเสริมครูให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นร้อยละ 20
 4. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าเป็นสมาชิกที่มีความพร้อมเก้าสู่ความเป็นพลโลก
 5. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพภายในปี 2565
 6. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน