-ประกาศสอบราคาเหมาบริการรถโดยสาร...12256

-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2557 .....12256
-แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ งานวัดผล .......12256
- เข้าเรียนบทเรียน e_Learning MDSR .............
-นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
ถึง ปีการศึกษา 2556 ให้มาติดต่อขอรับ ปพ.1 ด่วน

 

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง :: 973 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ซอยวัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-384-3679-80 โทรสาร. 02-384-3678

Last Update :: Saturday, November 22, 2014 10:57 AM

Counters
Free Hit Counter